Attractiviteit van de FoodValley regio voor internationale kennismigranten : Een kwantitatief onderzoek naar de motieven en ervaringen van internationale kennismigranten in de FoodValley regio

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het belang van kennis in onze economie wordt steeds belangrijker. Om het gunstige economische klimaat in Nederland te handhaven is het aantrekken en behouden van kennis van belang voor de toekomst van ons land. Er zijn verschillende regio’s in Nederland waar kennis sterk is vertegenwoordigd en waar veel kennisintensieve bedrijven zijn gevestigd. De FoodValley regio is een dergelijk kenniscluster op het gebied van life sciences en agrofood. In deze regio komt kennis op enkele zeer specialistische gebieden samen. Er is hierdoor vraag naar personeel dat hoog is opgeleid, het aantrekken van deze medewerkers in het buitenland behoort hierbij tot de mogelijkheden. In dit onderzoek zal de aantrekkelijkheid van de FoodValley regio voor internationale kenniswerkers worden nagegaan. Dit zal gebeuren door de ervaringen en motieven van internationale kennismigranten in de regio te achterhalen en hierbij de regiospecifieke factoren van de FoodValley in acht te nemen. Het onderzoek is kwantitatief van aard, statistisch materiaal ligt ten grondslag aan de analyses die worden uitgevoerd. Op deze wijze zullen de algemene migratiemotieven van internationale kennismigranten, in combinatie met de regiospecifieke factoren, een beeld geven van de attractiviteit van de FoodValley regio. Om de analyse in perspectief te plaatsen en meer over het beleid van omtrent kennismigratie te weten te komen, zijn ook enkele interviews met beleidsmakers gehouden. De web enquête zal gebaseerd zijn op theoretische bevindingen uit de literatuurstudie. Door deze vorm van triangulatie verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek. In de theorie worden verschillende verklaringen voor migratie naar voren gebracht. Onder meer het verschil in inkomen tussen gebieden in de wereld is een belangrijke verklaring voor migratieprocessen. Maar ook andere factoren spelen een rol bij een migratie. Bijvoorbeeld sociale contacten en netwerken, maar ook immateriële zaken die zorgen voor een prettige leefomgeving. Op basis van deze bevindingen zijn 55 indicatoren opgesteld die bijdragen aan een attractieve regio voor kenniswerkers. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in vijf dimensies, te weten: werk en carrière, sociaal contact en netwerk, beleid van werkgevers, beleid van de overheid en leefomgeving. Aan de hand van deze dimensies is de webenquête opgesteld. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het initiële beeld wat internationale kennismigranten van de regio hadden voor ze naar de FoodValley regio kwamen en het huidige beeld wat de kenniswerkers op dit moment van de regio hebben.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen