Gentrification : Naar een conceptueel model voor het verklaren van verschillen in de mate van gentrification in Nijmegen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2009-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gentrification is de Engelse term die het proces weergeeft waarin stadswijken een opwaardering doormaken op sociaal, cultureel en economisch gebied. Deze opwaardering van een stadswijk gaat veelal gepaard met een stijging van de waarde van het vastgoed in de wijk, en een stijging van het gemiddeld inkomensniveau van de wijkbewoners. Gentrification is in Nederland een thema dat sinds de jaren ’80 aandacht geniet, met name door onderzoek in de grote steden Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Sinds halverwege de jaren ’90 staat gentrification in Nederland prominenter op de beleidsagenda, door decentralisatie van de overheid, privatisering van overheidsdiensten, de verzelfstandiging van woningcorporaties, de aandacht voor de creatieve klasse en met name het beleid rondom de stedelijke vernieuwing, waarin meer aandacht kwam voor de bouw van duurdere huurwoningen en meer koopwoningen in de oude stadswijken in de Nederlandse steden. Echter, onderzoek naar processsen van gentrification in de middelgrote steden van ons land zijn nog steeds onderbelicht gebleven, en het verklaren van verschillen in de mate van gentrification tussen stadswijken vanuit een opgezet conceptueel model, is ons voor zover bekend uniek. In dit onderzoek zal een analyse worden gegeven van gentrification in Nijmegen in de onderzoeksperiode 1995 – nu. Dit onderzoek tracht vanuit een conceptueel model verschillen in de mate van gentrification tussen Nijmeegse wijken te verklaren. Aan de hand van een empirisch onderzoek waarin een regressieanalyse en een factoranalyse zijn uitgevoerd, is geprobeerd een gedegen antwoord te vinden op de probleemstelling voor dit onderzoek. De probleemstelling voor deze masterthesis is in hoeverre verschillen in de mate van gentrification tussen Nijmeegse wijken kunnen worden verklaard, welke indicatoren hierbij van essentieel belang zijn om verschillen in de mate van gentrification tussen wijken te kunnen verklaren, en op welke wijze de overheid deze indicatoren kan inzetten om gentrification te sturen of stimuleren. De centrale vraag van dit onderzoek is: “Wat zijn de essentiële indicatoren voor een proces van gentrification waarop kan worden gestuurd door de overheid, en hoe kunnen deze indicatoren verschillen in de mate van gentrification tussen wijken verklaren?”
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation