De postitie van groeikernen in planologische processen en de invloed hiervan op huidige en toekomstige beslissingen: Een casestudy van Duiven en Westervoort

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is onderzocht wat de huidige planologische positie van groeikernen is en op welke manier deze huidige en toekomstige planologische beslissingen van groeikernen beïnvloedt. Hiernaar is onderzoek gedaan door urban policy mobility theorieën toe te passen op beleidsstukken uit het verleden en heden en door daarnaast kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen naar de totstandkoming van de huidige situatie en eventuele toekomstperspectieven. Hieruit is gebleken dat er grote verschillen bestaan in zienswijzen van het imago van groeikernen, hetgeen resulteert in onduidelijkheid wat betreft huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Het is waarschijnlijk dat deze situatie is ontstaan doordat het beeld dat destijds bij de ontwikkeling van het groeikernenbeleid bestond geen werkelijkheid is geworden. Daarnaast geldt in het geval van Duiven en Westervoort dat ruimtelijke mogelijkheden zeer beperkt zijn door natuurlijke en menselijk gevormde barrières. Al met al is hieruit het beeld ontstaan dat het onwaarschijnlijk kan worden geacht dat het groeikernenbeleid in Duiven en Westervoort in een dergelijke vorm als in het verleden zal terugkeren in de toekomst. Des te waarschijnlijker is het dat elementen van het groeikernenbeleid in toekomstig beleid terug te vinden zullen zijn, hetgeen geheel aansluit bij de ideeën van urban policy mobility theorieën.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen