Narratieve vaardigheden in samenhang met het werkgeheugen.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kinderen met een TOS hebben vaak problemen met de pragmatiek. Onder pragmatiek vallen onder andere narratieve vaardigheden, oftewel vertelvaardigheden. Kinderen met TOS hebben ook problemen met cognitieve functies, onder andere met het werkgeheugen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de samenhang tussen narratieve vaardigheden en het werkgeheugen bij kinderen met TOS. Onderzoek laat uiteenlopende resultaten zien, die mogelijk te wijden zijn aan de verschillende methodieken die gebruikt worden. Ook is er nog weinig onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten van samenhang tussen werkgeheugen en narratieve vaardigheden bij kinderen met en zonder TOS. In totaal zijn 33 kinderen met een normale taalontwikkeling (TD-groep; 4–11 jaar) getest met 2 (sub)testen voor de algemeen linguïstische vaardigheden, twee verhaaltaken (navertellen en zelf vertellen), een nonwoordrepetitietaak en een oudervragenlijst over executieve functies. Uiteindelijk zijn testgegevens van 25 kinderen gebruikt voor huidig onderzoek. Deze 25 kinderen zijn op leeftijd gematcht met 25 kinderen met TOS, waarvan gegevens verzameld waren in zorg. Met deze beide populaties zijn correlatie- en regressieanalyses uitgevoerd. Bij de TD-groep is er een significante correlatie van het werkgeheugen, gemeten met een nonwoordrepetitietaak, met leeftijd, percentage morfosyntactisch-semantisch afwijkende uitingen, MLU, MLUL5 en percentage plotelementen bij het navertellen van een verhaal. Bij de TOS-groep worden er alleen significante correlatie gevonden tussen het werkgeheugen en leeftijd en MLU bij het navertellen. Daarnaast kwam bij de TD-groep bij het navertellen het percentage morfosyntactisch-semantisch afwijkende uitingen naar voren als voorspeller van plotstructuur, terwijl bij de TOS-groep de MLU als voospeller gevonden werd. In beide groepen kinderen is er sprake van samenhang tussen het werkgeheugen en narratieve vaardigheden. Het WG vertoont minder samenhang met narratieve vaardigheden bij kinderen met TOS, dan bij kinderen zonder TOS. Het WG lijkt bij beide groepen geen voorspeller van plotstructuur te zijn. De (morfo)syntaxis speelt bij kinderen met en zonder TOS daarentegen wel een rol bij het voorspellen van plotstructuur bij het navertellen van een verhaal.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren