Stakeholderparticipatie en scheepswrakkenbescherming : Op weg naar een duurzaam gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-03-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In 2011 is Stichting De Noordzee samen met drie andere organisaties, namelijk Vereniging Kust & Zee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland, een beleidsinitiatief gestart onder de naam Bescherm een Wrak. Het doel van dit project is om in samenwerking met alle belanghebbenden te werken aan een duurzaam gebruik en beheer van scheepswrakken in de Noordzee. Op het moment biedt de Nederlandse wet- en regelgeving hier nog geen handvatten voor, terwijl wrakken met een ecologische en/of cultureel-historische waarde van verschillende kanten worden bedreigd. Hierin dient verandering te komen. De initiatiefnemers van Bescherm een Wrak streven niet alleen naar juridische steun, maar ook naar het verrijken van de bestaande kennisbasis en naar het creëren van draagvlak. De vraag is hoe dit samenwerkingsproject het beste kan worden aangepakt. In dit onderzoeksrapport wordt deze vraag opgepakt en verder uitgewerkt. Daarbij wordt het project van Bescherm een Wrak gekoppeld aan het concept ‘stakeholderparticipatie’, een interactieve manier van beleid maken. Welke mogelijkheden biedt stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak? Breder gezien wordt hier ook gestreefd naar het verbeteren van de maritieme beleidspraktijk in het algemeen. Deze heeft namelijk te maken met verschillende problemen, zoals het ontbreken van een gevestigd overheidsgezag, beleidsversnippering en de toename van verschillende, vaak conflicterende gebruiksfuncties. Het centrale doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee door het analyseren van de mogelijkheden en/of beperkingen van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak. Het verbeteren van beleidsprojecten wordt hier gezien als een stap op weg naar het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het draait hier ook wel om het samenbrengen en daarmee reduceren van het aantal losse beleidsarrangementen, en het op elkaar afstemmen van de vier dimensies waaruit een beleidsarrangement bestaat: actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen. De centrale vraag luidt als volgt: In hoeverre kan stakeholderparticipatie bijdragen aan de totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor de bescherming van natuur en milieu in de Nederlandse Noordzee?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen