A Journey around the Public Transport Policy

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-14
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Openbaar vervoer biedt veel voordelen. Zo kan het vervoer bieden aan grote hoeveelheden reizigers, leidt het tot minder verkeersopstoppingen, minder uitstoot van schadelijke stoffen en verbetert het de verkeersveiligheid. Daarom wordt het verbeteren van het openbaar vervoer als een veelbelovende beleidsstrategie gezien, welke de Nederlandse overheid in februari 2019 presenteerde in de vorm van een langetermijnvisie op het openbaar vervoer. Om de in deze visie genoemde beleidsdoelstellingen te bereiken, moet echter rekening worden gehouden met de multi-level, institutionele context van het Nederlandse openbaar vervoer. Deze heeft fundamentele invloed op de beleidsprocessen. De verschillende overheidslagen hebben diverse perspectieven en doelstellingen, welke een uitdaging vormen voor de coherentie en consistentie van beleid. Bovendien is beleid constant in ontwikkeling, waardoor het een uitdaging is om overeenstemming te bewaren tussen beleidsdoelen en beleidsinstrumenten. Een inconsistentie van doelen en instrumenten werkt door in alle overheidslagen, wat de effectiviteit van beleid in gevaar brengt en een uitdaging vormt voor het bereiken van de beoogde doelen. Het koppelen van de doelen en instrumenten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers. Omdat openbaar vervoer in Nederland grotendeels gedecentraliseerd is, met verantwoordelijkheden bij de zogeheten ov-autoriteiten, is het interessant om inzicht te krijgen in hoe de nationale visie doorwerkt op het regionale niveau van deze ov-autoriteiten. En hoewel er in de wetenschappelijke literatuur veel is geschreven over beleidsprocessen, zijn implementatie en evaluatie vaak onderbelicht en zijn beleidsprocessen sterk context-afhankelijk. Daarom gaat dit onderzoek in op de specifieke context van het Nederlandse openbaar vervoer, door antwoord te geven op de centrale vraag: ‘How is Dutch national public transport policy operationalized and evaluated by decentralized public transport authorities?’. De verwachting was dat ov-autoriteiten een verschillende, maar fundamentele invloed hebben op beleidsprocessen, vanwege diverse ruimtelijke en institutionele kenmerken en de aanwezigheid van instrumenten. Dit is onderzocht door middel van een case study-onderzoek, waarbij documenten analyse is gecombineerd met in totaal 16 interviews met betrokkenen bij openbaar vervoerbeleid. Het doel was om meer inzicht te krijgen in beleidsoperationalisatie en -evaluatie in de multi-level context van het Nederlandse openbaar vervoer en daarmee bij te dragen aan de kennisopbouw over openbaar vervoerbeleid. Er kan worden geconcludeerd dat er inderdaad verschillen bestaan in de operationalisatie en evaluatie van beleid tussen de afzonderlijke ov-autoriteiten. Deze komen voornamelijk voort uit de ruimtelijke dynamiek en politieke invloed, welke leiden tot verschillen in de nadruk van beleidsdoelen. De institutionele context bleek met name van invloed op de mate van integratie tussen beleidsformulering en operationalisatie – het werd duidelijk dat beleidsdoelen en beleidsinstrumenten die nodig zijn voor de uitvoering niet altijd goed met elkaar gekoppeld zijn. Daarnaast zijn de aanwezige beleidsinstrumenten voor alle ov-autoriteiten hetzelfde, maar verschillen de implementation properties, met name financiële capaciteit. Verder is er een sterke focus op de concessie als beleidsinstrument, welke beperkte ruimte biedt voor tussentijdse aanpassing. Hieruit blijkt de uitdaging om een balans te vinden tussen enerzijds controle en anderzijds ruimte voor aanpassing en eigen invulling. Beleidsprocessen zijn erg context-specifiek. Daarom moet het beleidsontwerp bij de specifieke ruimtelijke en institutionele situaties passen. Hoe goed de nationale visie geoperationaliseerd en geëvalueerd wordt door de individuele ov-autoriteiten, is momenteel meer gebaseerd op toeval dan dat dit structureel gewaarborgd wordt. Een betere integratie tussen het formuleren van beleid en de operationalisatie hiervan, waarbij er rekening gehouden wordt met de implementation properties van de individuele ov-autoriteiten en de focus ook naar beleidsinstrumenten anders dan de concessie verschuift, kan nieuwe kansen bieden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen