Charging the future? Een onderzoek naar de rol van Nederlandse gemeenten bij de verbetering van de marktcondities voor de elektrische auto

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De auto met verbrandingsmotor leidt tot een aantal structurele nadelen in de maatschappij. Een verbrandingsmotor stoot diverse schadelijke stoffen uit als CO2 en fijnstof, leidt tot een relatief inefficiënt gebruik van schaarse grondstoffen en tot geluidsoverlast. De elektrische auto (EV) daarentegen kent deze nadelen niet of in mindere mate. Bovendien beschikt een elektrische auto van alle alternatieven ook over een relatief hoog ontwikkelingsperspectief. Maar de meeste potentiële consumenten laten EV links liggen door een lage actieradius, hoge aanschafkosten, gebrek aan infrastructuur, lange laadtijden, onzekerheid over de accutechnologie en relatieve onbekendheid. EV kent matige tot slechte ‘marktcondities’; een zeer beperkt aantal plaatsen in de samenleving waar EV wordt gekocht en verkocht. Hierdoor komt de potentie van deze technologie in de samenleving nauwelijks tot uiting. Door de matige marktcondities wachten veel marktpartijen ontwikkelingen nog af of doen maar ‘half’ mee om het risico van hun investering zoveel mogelijk te beperken. Overheden kunnen deze status quo situatie helpen doorbreken en zo een versnelling in een verbetering van de marktcondities bevorderen. Ook lokale overheden spelen hierbij in potentie een belangrijke rol; zij staan relatief dicht op de eerste marktinitiatieven en vormen een belangrijke schakel in de totstandkoming en het gebruik van oplaadinfrastructuur. In de literatuur is over de rol van lokale overheden in EV echter nog weinig bekend. Bestaande onderzoeken blijven beperkt tot alleen de allergrootste gemeenten in binnen- en buitenland, terwijl aan kleinere gemeenten nauwelijks aandacht wordt besteed. Daarnaast blijven bestaande onderzoeken beperkt tot alleen een verkenning van mogelijke beleidsinstrumenten, terwijl verklaringen voor eventuele discrepanties tussen de mogelijke (theoretische) en daadwerkelijke (praktische) rol van gemeenten nauwelijks duidelijk worden. Als blijkt dat gemeenten niet of in verminderde mate kunnen en/of willen bijdragen aan een verbetering van de marktcondities voor EV, kan een opschalingproces in negatieve zin worden beïnvloed. In dat geval kan het nog decennia langer duren voordat een doorbraak van elektrische voertuigen plaatsvindt of blijft een doorbraak überhaupt achterwege. Dit leidt tot de volgende doel- en vraagstelling: Inzicht geven in de mogelijkheden van lokaal overheidsbeleid, gericht op het verbeteren van de marktcondities voor de elektrische auto (EV) Welke verschillen zijn zichtbaar tussen de mogelijke en daadwerkelijke rol van gemeenten in het verbeteren van de marktcondities voor EV en in hoeverre kunnen deze verschillen worden verklaard?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen