Browse by Programme "Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur"

Sort by: Order: Results:

 • Meens, M. (2016-08-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het twaalfde-eeuwse werk de Mirabilia Urbis Romae is het eerste Middeleeuwse werk dat het Antieke Rome beschrijft. Daarom is dit een belangrijke bron om het beeld van het oude Rome in de twaalfde eeuw te onderzoeken. ...
 • Smit, L.M.J. (2017-08-29)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is onderzocht hoe aanspreekvormen worden gebruikt in de Antigone van Sophocles, in vergelijking met het gebruik van aanspreekvormen in proza zoals beschreven door E. Dickey in Greek Forms of Address.
 • Manasijev, B. (2019-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In de afgelopen decennia is er een intensief debat gevoerd over de vraag wat nu 'echt' 'Grieks(heid)' is en hoe dat naar voren komt in de 'stijl' van objecten in gebieden buiten de Mediterranee. Gandhara is een uitstekend ...
 • Closed Access
  Beijen, C.M.G. (2015-03-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een beschouwing van de factoren die mee hebben gespeeld in de onderdrukking van de bacchanalia in 186 vC. aan de hand van twee bronnen. Allereerst een vertaling van de twee bronnen: het Senatus Consultum de Bacchanalibus ...
 • Vos, H.C. (2015-06-22)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dit bachelorwerkstuk maakt een vergelijking tussen de Phaedra van Seneca en de Hippolytus van Euripides.Aan de hand van karakterbeschrijvingen van de twee hoofdpersonages uit de Phaedra en Hippolytus-mythe wordt onderzocht ...
 • Verbeek, M.L.J. (2018-05-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie staat de huwelijkswetgeving van Constantijn de Grote centraal. Aan bod komen zijn wetten met betrekking tot het celibaat, de verloving, het concubinaat en de echtscheiding. In de scriptie wordt een mogelijke ...
 • Dekker, H.D. (2015-07-08)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  De Calydoniër Tydeus is één van de zeven vorsten die Thebe aanvallen, teneinde de onrechtmatige vorst Eteocles van de troon te stoten en zijn broer Polynices aan de macht te brengen. In Statius' versie, 'Thebais', speelt ...
 • Brink, C.H.M. van den (2017-06-16)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In dit Bachelorwerkstuk is de αἶνος in de Werken en Dagen van Hesiodus onderzocht. Deze αἶνος is een raadselachtig verhaal dat vaak als een fabel wordt beschouwd, waarvan de boodschap niet duidelijk is. Dit heeft geleid ...
 • Spitzen, M. (2018-06-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een vergelijkend onderzoek tussen de Medea van Euripides en de Medea van Seneca met nadruk op de kindermoord in beide antieke tragedies, met aandacht voor een aantal dramaturgische aspecten.
 • Closed Access
  Gameren, A.A.H. van (2015-06-25)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar hoe de schilders de ekphraseis, ontleend aan teksten van Catullus, Ovidius en Philostratos, gevisualiseerd hebben in de Camerino d’Alabastro van Alfonso d’Este en of ze hun kennis van de Oudheid in hun ...
 • Closed Access
  Dingena, G. (2018-08-15)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Een onderzoek naar de portrettering van de godin Diana in Ovidius' Metamorfosen. De godin wordt in dit werk op verschillende manieren afgebeeld, die op het eerste gezicht niet verenigbaar lijken te zijn. In deze scriptie ...
 • Bonekamp, T.D. (2016-08-26)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze scriptie is het genre van het "Carmen de Hastingae Proelio" onderzocht. Deze middeleeuwse Latijnse tekst over de slag bij Hastings vertoont namelijk kenmerken van epiek en panegyriek. Door middel van het staven van ...
 • Closed Access
  Vermeulen, M. (2016-03-10)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Statius' Thebais wordt in bepaalde opzichten wel beschouwd als een soort tegenhanger van Vergilius' Aeneis: een anti-Aeneis. In deze scriptie zijn drie relevante paren parallelpassages uit de Aeneis en de Thebais bekeken. ...
 • Closed Access
  Nickel, F.H.H.T. (2018-05-31)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Deze bachelorscriptie behelst de analyse van Medea als heks. Er worden verschillende, representatieve antieke auteurs aangehaald die Medea in hun werk noemen. In de scriptie wordt ingegaan op haar karakterisering als heks ...
 • Verasdonck, T. (2018-07-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In deze bachelorscriptie wordt een vergelijking gemaakt tussen de karakteranalyse van het personage Medea in Euripides' gelijknamige tragedie Medea en de Heroides XII van Ovidius. Deze analyse wordt gedaan aan de hand van ...
 • Closed Access
  Kersten, A.P.T. (2016-09-09)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Dares Phrygius en Dictys Cretensis zijn twee relatief onbekende schrijvers uit de klassieke oudheid. Beiden hebben een zogenaamd ooggetuigenverslag geschreven over de Trojaanse oorlog. Deze verschillen nogal van Homerus' ...
 • Knippenberg, H.M. (2019-04-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het beeld van de ouderdom in de brieven van Plinius de Jongere wordt geschetst middels analyse van een selectie van zijn brieven waarin dit thema aan bod komt. Plinius behandelt zowel positieve als negatieve aspecten van ...
 • Hendrix, A.C. (2015-06-30)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Het bachelorwerkstuk onderzoekt de invloed van de tijdstheorieën van Plato en Plotinus op die van Augustinus. Deze drie auteurs stellen de vraag naar het wezen van de tijd. Ze wijzen daarbij op de complexiteit van tijd. ...
 • Eekert, T.C.P. (2019-04-01)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  Ovidius schrijft dat hij door keizer Augustus is verbannen naar Tomi wegens een carmen et error. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over deze verbanning. In het begin van de twintigste eeuw werd er dan ook geopperd dat ...
 • Brugman, BC (2019-12-10)
  Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur
  In mijn bachelorwerkstuk behandel ik de Griekse dichteres Corinna. Er bestaan verschillende visies over het werk van Corinna. In mijn scriptie geef ik deze visies weer en beantwoord ik de vraag of we Corinna moeten zien ...