Cultuurverandering in de organisatie van de gemeente Venlo. Een onderzoek naar de stand van zaken van de beoogde cultuurverandering, namelijk het meer concerndenken in plaats van afdelingsgebonden denken binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Venlo

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2017-04-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het is voor de gemeente Venlo belangrijk dat de organisatie met de tijd mee gaat en zich verbetert om de effectiviteit en efficiency in de organisatie te verhogen. Omdat het hier gaat om een organisatie die met publieke middelen wordt gefinancierd is het essentieel om deze dan ook zo daadkrachtig mogelijk in te zetten. De gemeente streeft naar een organisatie waarbij het concernbelang de voorkeur krijgt boven afdelingsbelang. Om deze cultuurverandering te verwezenlijken zal aan de hand van dit rapport een advies worden gegeven over de factoren die hierbij een invloed hebben. Om de cultuurverandering te verwezenlijken is er aan de hand van wetenschappelijke theorieën fasen opgesomd in het onderzoek waaraan een organisatie moet voldoen willen ze een cultuurverandering goed verankeren in een organisatie. In dit onderzoek is voornamelijk de fasen van Kotter toegepast op de praktijk van de gemeente Venlo (1995). Deze theorie is aangevuld met voorbeelden en methoden van het Arenamodel van Straathof (2005). Verder is er op basis van interviews en observaties de vertaalslag gemaakt naar de situatie in de praktijk van de ambtelijke organisatie van de gemeente Venlo. Aan de hand van de gegeven fasen in het theoretische kader zijn er een aantal factoren naar voren gekomen waar de gemeente Venlo rekening mee dient te houden bij het goed kunnen doorvoeren van de beoogde cultuurverandering. Hierbij is er ook een hypothese opgesteld in het onderzoek. Deze hypothese luidde als volgt: Als de eerste zes fasen van Kotter goed verlopen in een organisatie, zal de cultuurverandering succesvol worden voltooid binnen de organisatie. Op basis van de fasen waar de gemeente Venlo nog rekening mee dient te houden zijn er een aantal factoren naar voren gekomen die cruciaal kunnen zijn bij het goed kunnen verankeren van de beoogde cultuurverandering, namelijk het meer concerngericht werken in plaats van afdelingsgebonden. De factoren waar de gemeente Venlo rekening mee dient te houden, zijn in dit onderzoek in de hoofdvraag toegelicht en luidden als volgt:  De juiste mensen aanstellen in de leidende coalitie die ook de wil en het vermogen hebben om de kar te trekken. Hierbij dient rekening gehouden te worden met hun voorbeeldgedrag ten aanzien van de rest van de organisatie.  Het is belangrijk bij een cultuurverandering dat er, ook in tijden met tegenslagen binnen de organisatie, geduld wordt opgebracht en de weg met een lange adem wordt ingeslagen.  Tenslotte is het belangrijk dat de veranderingen niet aan de top blijven hangen maar ook goed worden gecommuniceerd, via verschillende kanalen, naar de rest van de organisatie. Aan het eind van het onderzoek worden hiervoor ook aanbevelingen gedaan voor de gemeente Venlo.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation