De gemeente als regisseur. 20 knelpunten voor de gemeentelijke regisseursrol in het beleidsnetwerk Langer zelfstandig wonen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Langer zelfstandig wonen, een beleidsterrein dat sinds de decentralisaties van 1 januari 2015 onder de primaire verantwoordelijkheid van gemeenten valt, betekent voor veel van deze gemeenten een grote verandering. Mensen met een zorgvraag krijgen moeilijker een toewijzing voor een verpleeg- of verzorgingshuis, wat betekent dat meer mensen langer in hun eigen huis moeten blijven wonen. Gemeenten worden geacht, in een netwerk met veel partijen uit de zeer verschillende werelden van wonen, welzijn en zorg, de ‘regisseursrol’ op zich te nemen, deze verandering in goede banen te leiden. In deze scriptie is onderzocht hoe gemeenten hun rol op dit moment invullen, welke knelpunten ze daarbij tegenkomen, en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Hiertoe zijn (geanonimiseerd) drie – bewust gekozen, onderling zeer sterk verschillende – gemeenten in Nederland onderzocht. Op basis van knelpunten en succesfactoren uit de literatuur zijn visies van deze gemeenten geanalyseerd, en interviews gehouden met betrokkenen van zowel gemeenten als andere betrokken partijen. De resultaten hiervan zijn voorgelegd aan experts in interviews en een focusgroep. De regisseursrol komt zowel in de literatuur (in de hoedanigheid als netwerkmanager) als in de onderzochte gemeenten in zeer uiteenlopende hoedanigheden naar voren. Sommige gemeenten zijn sturend en zien zichzelf als kartrekker van het proces, andere gemeenten zijn terughoudender en laten het initiatief grotendeels aan netwerkpartijen, en veel gemeenten zijn nog erg zoekende in welke rol zij het beste op zich kunnen nemen, en weten nog niet goed wat zij het beste kunnen doen. De knelpunten die gemeenten hierin tegenkomen zijn zeer divers van aard. Betrokken partijen spreken elkaars taal niet, de overlegstructuren missen vaak belangrijke actoren, partijen hebben sterk uiteenlopende belangen, kennisdeling is beperkt, en de betrokkenheid van bestuurders laat regelmatig te wensen over. In totaal zijn in dit onderzoek twintig knelpunten geformuleerd, die – met de bijbehorende oplossingsrichtingen – te vinden zijn in paragraaf 5.3 op bladzijde 79. Op basis van deze oplossingsrichtingen zijn aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen, die allen op korte termijn kunnen worden opgevolgd, zijn toegespitst op de specifieke betrokken actoren. Een verkorte opsomming van de aanbevelingen is hiernaast opgenomen, een uitgebreider overzicht is te vinden in paragraaf 5.4 op pagina 88.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen