Veroudering van Werklocaties : Een casestudy naar padafhankelijk handelen van gemeenten op de weg naar een verzakelijkte ontwikkelingsstrategie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-08-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tussen de 16 en 33% van het areaal bedrijventerreinen in Nederland wordt verondersteld verouderd te zijn. Dit heeft enkele oorzaken, die het best besproken kunnen worden aan de hand van het heersende ontwikkelingsmodel voor bedrijventerreinen. Doorgaans wordt een bedrijventerrein door de gemeente ontwikkeld middels een actief grondbeleid. De gemeente verwerft de grond, maakt deze bouwrijp en verkoopt de bouwrijpe grond aan de eindgebruiker die hier zijn bedrijfsvastgoed realiseert. Dit model kent enkele imperfecties. Zo bestaat de veronderstelling dat de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen nieuwe bedrijven aantrekt en zodoende onmisbaar zijn voor de regionale economische groei. Hierdoor is ongeveer de helft van alle bouwgrond de komende jaren bestemd voor bedrijventerreinen. Daarnaast beconcurreren gemeenten elkaar, waardoor de prijzen laag blijven. Bestaand vastgoed wordt nauwelijks hergebruikt en hierdoor kennen bedrijventerreinen een lage ruimtelijke kwaliteit en vind er een overmatig snelle veroudering plaats. De oplossing hiervoor bestaat uit meerdere onderdelen, waarvan verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt het belangrijkste deel is. Verzakelijking voor deze markt houdt in dat de markt wordt opengebroken en er meer ruimte komt voor private beleggers, investeerders en ontwikkelaars. Zij zorgen in samenwerking met overheden voor een gebiedsgerichte aanpak die het waardebehoud en kwaliteit van bedrijfslocaties en –vastgoed moeten waarborgen. Een tendens in deze richting is waar te nemen op de markt voor logistieke en distributieve bedrijventerreinen, aangezien het vastgoed voor deze markt flexibel en uniform is. Dit maakt het geschikt voor huur en dus aantrekkelijk voor private partijen. Het doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de kennisontwikkeling over vernieuwende verzakelijkingsstrategieën voor logistieke en distributieve bedrijventerreinen. Dit wordt gedaan door verkennend te onderzoeken in hoeverre en op welke wijze het gemeentelijk padafhankelijk handelen is doorbroken ten gunste van een verzakelijkte vorm van bedrijventerreinontwikkeling. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van vernieuwende, reeds uitgevoerde voorbeelden van verzakelijkingsstrategieën op bedrijventerreinen met logistieke of distributieve doeleinden. De hierbij behorende hoofdvraag luidt: In hoeverre en op welke wijze is het gemeentelijk padafhankelijke handelen doorbroken bij een quasiintegratie ontwikkeling van een bedrijventerrein voor logistieke en distributieve bestemming?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen