Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen : Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen ontwikkelingsstrategieën, mechanismen en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen is een onderwerp dat momenteel veel in de belangtelling staat. Er is in toenemende mate kritiek geuit op de ontwikkeling van bedrijventerreinen door middel van actief grondbeleid, omdat dit een matige kwaliteit in de hand zou werken (VROM-raad, 2006). Onder andere de VROM-raad (2006) en de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen (2009) zien een alternatief in verzakelijkte ontwikkelingsstrategieën, zoals publiek private samenwerking [PPS]. Hierbij worden private partijen betrokken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat dit leidt tot een hogere ruimtelijke kwaliteit, doordat de marktpartijen hier winst mee kunnen behalen (De Nooijer, 2010). In dit onderzoek is bekeken of deze verwachtingen van PPS terecht zijn. Het onderzoek valt uiteen in twee delen. In het eerste deel zal de invloed van de ontwikkelingsstrategieën actief grondbeleid en PPS op een vijftal mechanismen bestudeerd worden. In het tweede deel wordt de ruimtelijke kwaliteit van vier bedrijventerreinen in kaart gebracht en wordt bekeken in hoeverre deze kwaliteit het gevolg is van de toegepaste ontwikkelingsstrategie. Deze twee onderdelen komen ook naar voren in de doelstelling van het onderzoek: Inzicht krijgen in de relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de mechanismen en in de mogelijke relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen, teneinde te bepalen of de aannames over PPS kloppen. Uit bovenstaand onderzoeksdoel komt de volgende hoofdvraag voort: In hoeverre bestaat er een relatie tussen de ontwikkelingsstrategieën actief grondbeleid en publiek private samenwerking en de mechanismen, en in hoeverre bestaat er een mogelijke relatie tussen de ontwikkelingsstrategie en de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen