Het gebruik en de beleving van kinderen in hun ruimte, kindgeografie op het Mencia de Mendoza Lyceum

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Lefebvre schreef in zijn boek “The production of space” (1991) dat een ruimte niet vanuit een perspectief bekeken kan worden. Om een ruimte goed te begrijpen zal een ruimte vanaf verschillende invalshoeken bekeken moeten worden. Een ruimte is niet een object maar een sociaal product die gevormd wordt door de manier waarop mensen omgaan met hun ruimte. Om een ruimte goed te kunnen analyseren maakt Lefebvre (1991) onderscheidt tussen drie verschillende dimensie, namelijk conceived space, perceived space en de lived space. In deze dimensies maakt Lefebvre duidelijk onderscheidt tussen de ideeën van een planner bij het onderwerpen van een ruimte (conceived space), hoe de ruimte eruit ziet en waarneembaar is (perceived space) en de belevingen van de mensen die de ruimte gebruiken (lived space). Deze laatste dimensie wordt vaak onderbelicht. Dit komt doordat er weinig bekend is over deze ruimte en doordat planners weinig van deze ruimte af weten (Lefebvre, 1991). Kinderen kunnen een andere beleving van een ruimte hebben dan volwassenen. De ervaring van de kinderen kunnen anders zijn dan de bedoelingen van de planners. Om deze redenen is er in dit onderzoek gekeken naar hoe leerlingen van een middelbare school specifieke ruimtes binnen een school gebruiken en ervaren. Allereerst is er gekeken naar de conceived space, hoe de ruimte door de directie van een middelbare school bedoeld is. Vervolgens is er gekeken naar de perceived space, hoe waargenomen wordt door de leerlingen en hoe zij de ruimte gebruiken. Als laatste is gekeken naar de lived space. Hier is gekeken naar hoe de leerlingen de ruimte beleven en ervaren. Vanuit de conceived space kan gezegd worden door de mediatheek van het Mencia de Mendoza Lyceum veel faciliteiten biedt voor de leerlingen. Deze faciliteiten zijn ook uitzonderlijk bedoeld voor de leerlingen van de school. De voorzieningen die de mediatheek biedt hebben invloed op het gebruik en de beleving van de leerlingen. In de perceived space is gekeken naar de waarneembare ruimte en het gebruik van de ruimte. Uit de omschrijving van de leerlingen kwam naar voren dat de leerlingen gebruik maken van de mediatheek. Ze gebruiken de mediatheek met name om te leren of om groepsopdrachten te doen. Ook lenen ze boeken in de mediatheek en maken ze van de mogelijkheid gebruik om te printen. Echter leren de leerlingen ook op andere plekken binnen de school of thuis omdat ze dat fijner vinden dan in de mediatheek. De muziek- en tekenlokalen worden ook de leerlingen gebruik. Met name in de onderbouw gebruikten de leerlingen de lokalen. De lokalen worden vooral gebruik voor theorie- en praktijklessen. Voor muziek wordt er ook buiten de lessen om wel eens geoefend voor een opdracht. Dit gebeurt zowel in het lokaal als in een oefenruimte. Ook van de tekenlokalen wordt wel eens gebruik gemaakt als de leerlingen hun opdrachten niet afkrijgen. Echter maken enkele leerlingen hun tekenopdrachten ook thuis af omdat ze daar thuis ook de faciliteiten voor hebben. Als laatste werd de lived space behandeld. De ervaring en beleving van de ruimtes binnen de school werden met de leerlingen besproken. Ook hebben de leerlingen een mental map getekend. De mediatheek wordt beleefd als een rustige plek. Voor sommige leerlingen is de mediatheek echter wel te rustig en hangt er een te serieuze sfeer. Om deze redenen gaan sommige leerlingen liever ergens anders in de school leren. De leerlingen hopen dat in de nieuwe situatie de sfeer iets gezelliger wordt waardoor ze liever gaan (samen)werken in de mediatheek. De leerlingen beleven de muzieklokalen als oud en donker. Hierdoor ontstaat ook een donkere sfeer die niet bevorderlijk is voor de concentratie. De oefenruimtes van de muzieklokalen mogen groter, echter zijn er wel voldoende oefenruimtes beschikbaar. De tekenlokalen worden als rommelig ervaren. Dit is niet altijd even storend geven de leerlingen aan, toch zouden ze het fijn vinden als de leraren op zouden ruimen. De tekenlokalen worden als gezellige lokalen omschreven. Als verbeterpunt zouden er betere faciliteit mogen komen waardoor het werken in de tekenlokalen bevorderd wordt. Voor zowel de tekenlokalen als de muzieklokalen geldt dat de sfeer die er hangt te maken heeft met het gebruik van de ruimte. Praktijklessen worden meestal positiever omschreven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen