Handen uit de mouwen: overtuigen met handgebaren.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-05-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat handgebaren over het algemeen bijdragen aan de overtuigingskracht van sprekers. Zo toonden Peters en Hoetjes (2017) aan dat gebaren die spontaan worden geproduceerd bij een politieke toespraak voor een grotere overtuigingskracht zorgen dan een toespraak zonder gebaren. Daarbij toonden Maricchiolo et al. (2009) aan dat zowel beats als een combinatie van metaforische en concrete gebaren een grotere overtuigingskracht veroorzaken. Het huidige onderzoek heeft als doel om de effecten van specifieke gebarencategorieën in kaart te brengen. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen beats, concrete gebaren (deiktische en iconische gebaren) en metaforische gebaren. Dit onderscheid is gemaakt op basis van het type informatie en de manier waarop gebaren samenhangen met de spraak. Vervolgens zijn er vier video’s opgenomen, waarbij telkens slechts één gebarencategorie werd toegepast. Hierna is een pretest uitgevoerd met enkel de audio van deze video’s om mogelijke vocale verschillen in kaart te brengen. Uit de pretest (n = 33) bleken geen significante vocale verschillen tussen de versies. Middels een tussenproefpersoonontwerp is één van de video’s met bijbehorende vragenlijst getoond. Dit heeft geleid tot 125 participanten (n = 125). Vervolgens is middels een eenweg-anova-analyse getoetst of en wat het verschil is tussen de gebarencategorieën. Hieruit bleek dat metaforische gebaren significant meer overtuigingskracht veroorzaken dan beats. De overige categorieën bleken op basis van de data niet significant te verschillen. Mogelijk hebben het opleidingsniveau, de hoeveelheid blootstelling en/of andere non-verbale signalen invloed gehad op de resultaten. Voor toekomstig onderzoek is het relevant om rekening te houden met het aantal meetmomenten, de veranderende rol van gender, de invloed van demografische factoren en het verloop van concentratie van participanten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren