Het Beste Paard van Stal is Vergeten - Etniciteit in de beeldende kunst: beleid en praktijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds de jaren 1980 is de discussie over het begrip diversiteit, in relatie tot de intrinsieke waarde van kunst, tussen wetenschappers, critici en politici gaande. Het begrip diversiteit wordt door beleidsmakers in de culturele sector in de breedste zin van het woord opgevat en toegepast, waardoor er vaak sprake is van begripsverwarring. Ondanks de groei van mensen met een diverse culturele achtergrond in de Nederlandse samenleving is het toepassen van een etnisch diversiteitsbeleid in de culturele sector niet volledig gelukt. In de beeldende kunstsector lijkt dit wellicht nog moeilijker te vatten vanwege het feit dat de etnische achtergrond van de kunstenaar door het kunstwerk wat hij of zij maakt niet per se zichtbaar wordt. De huidige minister van OCW, Ingrid Van Engelshoven pleit voor ‘cultuur voor iedereen’, terwijl uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het kunstbereik onder mensen met een niet-westerse achtergrond kleiner is dan onder westersen. Ook blijkt dat het niet mogelijk is iets te zeggen over de presentie van kunstenaars met een niet-westerse achtergrond in de culturele sector. Hierdoor lijkt een kloof te zijn ontstaan tussen enerzijds het overheidsbeleid en het advies op het beleid vanuit het adviesorgaan van de overheid en anderzijds de beleidstoepassing daarvan door fondsen in de beeldende kunstsector. In dit onderzoek zijn de beleidsstukken, -adviezen en jaarverslagen uit de periode 2012-2018 bestudeerd aan de hand van een deductieve inhoudsanalyse. Het etnisch diversiteitsbeleid in de beleidsstukken, -adviezen en jaarverslagen van de drie bovengenoemde partijen zijn in drie domeinen gecategoriseerd en geanalyseerd. Kunstenaars en publiek met een niet-westerse achtergrond worden tegen de achtergrond van het brede Nederlandse cultuurbeleid in beeld gebracht. Dit onderzoek heeft laten zien dat er met betrekking tot culturele diversiteit een kloof is tussen het overheidsbeleid en het advies vanuit de Raad voor Cultuur aan de ene kant, en aan de andere kant de beleidstoepassing daarvan in de beeldende kunstsector door het Mondriaan Fonds. De doelstellingen zijn algemeen en niet specifiek gericht op de niet-westerse kunstenaars en publiek. Ook was er in de onderzochte periode sprake van begripsverwarring: diversiteit dan wel pluriformiteit werd als meerlagig begrip gezien. Etniciteit speelde met betrekking tot de functie en de waarde van het beleid geen herkenbare rol. De niet-westerse groep lijkt vergeten te zijn.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren