Verstandig zelfstandig. Onderzoek naar factoren die bijdragen aan de zelfstandigheid van kleinere gemeenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het betreft een onderzoek naar de factoren die bijdragen aan het zelfstandig kunnen én willen zijn van kleinere gemeenten. Voor het benoemen van factoren die het ‘kunnen’ verklaren, zijn randvoorwaarden vastgesteld. Deze bestaan uit zeven factoren. In de eerste plaats moet er gezorgd worden voor ‘gezonde financiën’, ‘sterk ambtenarenapparaat’, en ‘lokale en regionale samenwerking’. Vervolgens zijn ‘inzichtelijke kwetsbaarheden’, ‘duidelijke visie en strategie voor aanpak van uitdagingen’, ‘intern samenspel/krachtig gemeentebestuur’ en ‘correcte uitvoering subjectieve en autonome taken’ van belang. Voor het vaststellen van factoren die het ‘willen’ verklaren, worden twee theorieën gebruikt, te weten de ‘Beleidsbenaderingstheorie’ en het ‘Vier-rationaliteitenmodel’. De factoren zijn middels een casestudy gestaafd in vier gemeenten, te weten de gemeenten Beesel, Gennep, Bergen (Lb.) en Boekel. Uit de empirie blijkt dat de navolgende factoren een positieve invloed hebben op het zelfstandig willen zijn, namelijk: ‘Waardemaximalisatie’ en ‘Draagvlak’ zijn in alle cases is teruggekomen en de factoren ‘Haalbaarheid’, ‘Responsiviteit’ en ‘Specifieke kennis’ komen ieders in drie van de vier cases terug. De overige factoren zijn in mindere mate van toepassing, al zijn deze wel in één of meerdere cases dermate aanwezig dat deze niet zonder meer weggelaten kunnen worden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation