Nijmegen leegstandbewust. Een verkenning van de handelingsperspectieven voor de gemeente Nijmegen inzake de actuele leegstandproblemen in haar stad

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-01-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door het plaatsvinden van de economische crisis en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen wordt de Nederlandse vastgoedrealiteit in 2016 getekend door grotere problemen en onzekerheden ten aanzien van leegstand. In dit onderzoek staat de vraag centraal of en op welke manier de gemeente Nijmegen kan ingrijpen in de leegstandproblematiek in haar stad. Vanuit een micro-economische benadering wordt onderzocht wanneer en waardoor de vastgoedmarkt op het eigenaarsniveau tot problematische vormen van leegstand leidt. Middels diepte-interviews met ambtenaren en analyse van beleidsdocumenten wordt eerst een overzicht gevormd van de ontwikkelingen in de verschillende Nijmeegse vastgoedsectoren. De (toekomstige) risico’s op leegstand blijken groter, ofschoon vooralsnog niet overal de structurele problemen worden gevonden waarvoor de trends waarschuwden. Een uitzondering hierop vormt de structurele problematiek van religieus (monumentaal) vastgoed. Door complexe eigendomsprofielen en slechte marktperspectieven is voor de herontwikkeling van leegkomende kerkgebouwen gerichte gemeentelijke ondersteuning gewenst. Daartoe kan geleerd worden van de kerkenvisies van andere gemeenten. Concluderend stelt deze studie voor dat de gemeente leegstand in het algemeen sterker als afwegingsvariabele meeneemt bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid, en gericht op religieus erfgoed werkt aan een ondersteunend proces voor de toekomstige instandhouding van kerkgebouwen. Daarin wordt om sterkere agendering en een procesgerichte manier van gemeentelijke facilitering gevraagd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen