Browsing Faculteit der Filosofie, Theologie & Religiewetenschappen by Title

Sort by: Order: Results:

 • Cuijpers, Ben (2022-03-13)
  Master Filosofie
  In deze scriptie onderzoek ik ‘de zaak Heidegger’, er volgt een kritische beschouwing over zijn affiliatie met het nationaalsocialisme in relatie tot zijn filosofie. Eerst worden de relevante biografische gebeurtenissen ...
 • Closed Access
  Bussel, I.A.F.M. van (2020-03-03)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Dit kwalitatief onderzoek verkent de aanwezigheid van kenmerken van contingentie-ervaringen bij zorgverleners tijdens moreel beraad, met het oog op een bijdrage vanuit de expertise geestelijke verzorging. Het onderzoek ...
 • Broeder, T. (2020-03-09)
  Master Filosofie
  Zelfkennis is de kennis die wij hebben van onze mentale toestanden, zoals overtuigingen, verlangens, intenties, etc. Zelfbedrog is het fenomeen waarbij we ten onrechte een overtuiging vormen, terwijl er duidelijk bewijs ...
 • Closed Access
  Boumans, I. (2018-07-13)
  Master Filosofie (Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied)
  In deze scriptie is gekeken naar zelfregulatie in de sport. In gedragswetenschappelijk onderzoek worden tal van definities van zelfregulatie gebruikt. Dit zorgt voor onduidelijkheid in het sportonderzoek over zelfregulatie. In ...
 • Schröder, D. (2022-11-15)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze studie naar de spirituele zorgbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), die vanwege een curatieve behandeling zijn opgenomen in een algemeen ziekenhuis, worden de begrippen 'LVB', ...
 • Jager, P.F.P. de (2017-07-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Chris Smoorenburg ( 1929-2015) koos op twintigjarige leeftijd voor een leven als dominicaan. De jaren vijftig gelden nog als bloeitijd van de orde in Nederland, daarna –onder invloed van tal van ontwikkelingen- trad ...
 • Houwen, Sjors (2020-07-13)
  Master Filosofie
  In deze masterscriptie wil ik het probleem met betrekking tot de IS-kinderen onderzoeken vanuit het perspectief van drie klassieke sociaal contract denkers, Hobbes, Locke en Rousseau. In het eerste hoofdstuk zal ik nader ...
 • Closed Access
  Boer, D. de (2019-02-26)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Andere omgang met contingentie ervaringen waardoor neiging tot terugval in verslavingsgedrag afneemt. Andere taak voor gezonde volwassene: nieuwe waarde toekennen. De gezonde volwassene als doel van de schematherapie.
 • Baetsleer, J.R.D. (2020-06-29)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Door middel van onderzoek is getracht aan te tonen dat zingeving een plaats heeft in de eerstelijnszorg. Op dit moment zijn de hulpverleners die actief zijn in de eerstelijnszorg onvoldoende bekend met en opgeleid in het ...
 • Bruijn, C.J. de (2020-05-05)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Maatschappelijk gezien bestaan er vooronderstellingen dat het leven van tbs-gestelden een uitzichtloos bestaan is. Uit dit kwalitatief onderzoek onder een groep tbs-gestelden met een licht verstandelijke beperking, komt ...
 • Closed Access
  Veen, S.M. van der (2017-07-13)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De zorg in Nederland is zo georganiseerd dat naar vraag van de patiënt zorg wordt geboden. De vraag naar geestelijke verzorging wordt door de patiënt niet tot nauwelijks geuit. Zorg vanuit het ziekenhuis verschuift steeds ...
 • Linssen, E. (2022-08-31)
  Master Filosofie
  Speelt onze dood een rol in de manier waarop we bestaan? Heeft onze eindigheid zin? Of is het volstrekt zinloos ooit te moeten sterven? Twee filosofen die op het thema van de dood lijnrecht tegenover elkaar staan, zijn ...
 • Paske, G. te (2017-06-07)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  De scriptie is een studie naar de mogelijkheden van de life review methode voor de geestelijke verzorging van ouderen. Life review methoden zijn er op gericht het verleden te integreren in een bevredigend geheel, de ...
 • Verhoef, M. (2020-04-30)
  Master Filosofie
  De vraag die in deze scriptie centraal staat is de vraag hoe de paradox van de acteur en de paradox van de vrijheid zich bij Jean-Paul Sartre tot elkaar verhouden. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst de betekenis van ...
 • Verhoef, M. (2020-04-30)
  Master Filosofie
  De vraag die in deze scriptie centraal staat is de vraag hoe de paradox van de acteur en de paradox van de vrijheid zich bij Jean-Paul Sartre tot elkaar verhouden. Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst de betekenis van ...
 • Lijkendijk, G. (2017-06-22)
  Master Filosofie
  Is goede gezondheidszorgzorg (in de zin van "care") gewaarborgd in een neoliberale samenleving?
 • Trejic, S. (2021-06-21)
  Master Filosofie
  De onderzoeksvraag van deze scriptie is: Hoe kan er op een goede manier worden omgegaan met de ethische uitdagingen van digitalisering in de huisartsenpraktijk? Het theoretische kader dat zal worden gebruikt is de zorgethiek, ...
 • Minnema, W. (2019-08-22)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  In deze scriptie wordt de vraag gesteld vanuit welke diepere bronnen zorgverleners hun werk doen. Allereerst worden theorieën omtrent pluralisme, individualisme en religie in de moderne tijd besproken. Hierna volgen theorieën ...
 • Laet, A. H. de (2017-08-24)
  Master Theologie en Religiewetenschappen
  Het beroep geestelijk verzorger in de zorg kent een spanning tussen de ambtelijke en professionele rol. Versterkt door bezuinigingen heeft dit zijn weerslag gehad op de positie van geestelijk verzorgers. Door middel van ...