Faculteit der Letteren

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5669
 • Item
  De invloed van conceptuele complexiteit en merkpersoonlijkheid op de perceptie van merken met abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s.
  (2023-02-28) Perk , A.N.J. van der; Hooft, A.P.J.V. van; Planken, B.C.
  In dit artikel is onderzocht op welke manier de conceptuele complexiteit van abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s de perceptie van het logo en het merk kan beïnvloeden. Er is gekeken hoe conceptuele complexiteit het verwerkingsgemak en de logo-attitude ten opzichte van beschrijvende logo’s beïnvloed. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van conceptuele complexiteit op de waargenomen authenticiteit, waardering en aankoopintentie van het merk. Verder is onderzocht of opwindende en oprechte merkpersoonlijkheden de effecten van conceptuele complexiteit in abstracte en figuratieve beschrijvende logo’s kan beïnvloeden. De resultaten van het onderzoek laten zien dat de lage conceptuele complexiteit van beschrijvende figuratieve logo’s leidt tot een groter verwerkingsgemak en een betere houding ten opzichte van het logo. Er was geen effect van logotype op waargenomen merkauthenticiteit, merkwaardering en aankoopintentie. Ook werden er geen effecten van merkpersoonlijkheid gevonden.
 • Item
  Surprise, Sorpresa, Verrassing! An eye-tracking study on the extent to which different foreign languages (English and Spanish) are effective and able to hold attention compared to the native language Dutch in pop-up advertisements versus static advertisements.
  (2022-07-19) Boenink, J.A.; Nederstigt, U.; Hilberink-Schulpen, B.J.H.
  Advertisements are everywhere nowadays, and because of this, consumers need to filter the more important or interesting things while surfing the web or scrolling through social media. Previous research has suggested that salient characteristics stand out and thus attract attention, and that foreign languages and pop-up advertisements can be seen as salient characteristics. Previous studies claimed that pop-up advertisements attract attention and foreign languages then hold the attention because of a longer processing time. The processing time was expected to be longer for foreign languages in which consumers have a lower proficiency (Spanish) than a more common foreign language (English). Therefore, this study aims to investigate the effects of foreign languages and pop-up advertisements on the effectiveness, which was measured through attention, attitude and curiosity towards the advertisement, and recognition. The attention was measured in the eye tracker, in which participants were shown different news webpages where a static advertisement or a pop-up advertisement was shown in either Spanish, English, or Dutch. Afterwards, participants filled in an online questionnaire about the attitude, curiosity evoked, and recognition; regarding the effectiveness of the different advertisements. The findings do not suggest a significant role for foreign languages in getting and holding the attention in advertisements. The findings do suggest an influence of pop-up advertisements, which seem to attract relatively more first fixations than static advertisements. Moreover, pop-up advertisements also seem to positively influence attitude and curiosity. Furthermore, the language part of the advertisement, the slogan, was not looked at more often when a particular language was used.
 • Item
  “Buy it and learn to love the Dutch only slightly.” Comparatief onderzoek naar de professionele en amateurreceptie van oorspronkelijk Nederlandstalige vertaalde literatuur in het Verenigd Koninkrijk en Nederland
  (2022-12-20) Wapperom, J.M.; Joosten, J.H.T.; Wilbers, U.M.
  Deze masterscriptie onderzoekt welke aspecten en eigenschappen Nederlandse en Engelse professionele en amateurrecensenten gebruiken om oorspronkelijk Nederlandstalige vertaalde literatuur te beoordelen. Aan de hand van vier Nederlandstalige werken die tussen 2008 en 2020 in Engelse vertaling verschenen en die de meeste professionele recensies in het Verenigd Koninkrijk hebben ontvangen, wordt tevens onderzocht in hoeverre het Nederlandse letterkundige imago de afgelopen vijf jaar is veranderd. Allereerst wordt een terreinverkenning uitgevoerd rondom oorspronkelijk Nederlandstalige vertaalde literatuur in het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens brengt een kwantitatieve analyse de evaluatiedomeinen in de recensies in kaart aan de hand van het analysemodel van Yvette Linders en Esther Op de Beek (2009). Een kwalitatieve analyse onderzoekt uitgebreider welke aspecten in combinatie met welke eigenschappen worden genoemd en legt de verschillen bloot tussen de twee landen en de professionele en amateurrecensies.
 • Item
  De vooruitgang van de Amsterdamse politie. Hoe de Amsterdamse politie zich professionaliseerde en moderniseerde tijdens de loopbaan van rechercheur Marten Veenstra in de jaren twintig, dertig en veertig.
  (2022-08-15) Jager, de, I. (Iris); Zurné, J.J. (Jan Julia); Baakman, E. (Esther)
  De Amsterdamse politie werd genoodzaakt te professionaliseren en moderniseren door contextuele veranderingen in de periode 1915-1940. Denk hierbij aan de sociale onrust van de jaren dertig, de Duitse bezetter en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren hoe professionalisering en modernisering van de Amsterdamse politie praktisch te zien is in de bovengenoemde periode. Om dit doel te halen werden naast literatuuronderzoek, de memoires van rechercheur Marten Veenstra en forensisch onderzoeker C.J. van Ledden-Hulsebosch geanalyseerd. Op basis hiervan zijn drie ontwikkelingen gesignaleerd die de professionalisering en modernisering tonen. Ten eerste de Duitse invloed op het moderniseren van het politiebesturingssysteem door onder andere het telexnet. Ten tweede het vernieuwende politieonderwijs die aandacht ging schenken aan fysieke én mentale kracht. Ten derde de forensische modernisering die teweeg werd gebracht door hulpmiddelen zoals vingerafdrukken en ultravioletlampen.
 • Item
  De impliciete lezer in literatuurkritiek
  (2023-02-20) Twiest, J.C.; Koffeman, M.N.; Joosten, J.H.T.
  Onderzoek naar literaire kritiek richtte zich tot nu toe vooral op literaire actoren en instanties die actief hun positie in het literaire veld bemachtigen of behouden. Het algemeen lezerspubliek van literaire recensies – de passieve groep – is echter nooit verdisconteerd. Daarom schuift deze masterscriptie een alternatieve methode voor de analyse van literaire kritiek naar voren, waarin veranderingen in het veronderstelde referentiekader van de algemene lezer wordt bestudeerd. Het corpus bestond uit 96 Volkskrant-recensies, verspreid over 1960, 1980, 2000 en 2020. Er is allereerst een kwantitatieve analyse van de metadata van alle verzamelde recensies en intertekstuele verwijzingen uitgevoerd. Daarop volgde een kwalitatieve analyse van de relatie tussen de critici en hun lezers. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van intertekstualiteit mettertijd afnam en correleerde met de recensielengte. Verder bleek het aantal literaire verwijzingen langzaamaan plaats te maken voor audiovisuele – films, popmuziek, etc. Dat leek samen te hangen met de groeiende dominantie van oorspronkelijk Engelstalige interteksten. De kwalitatieve analyse toonde verder hoe de sociaalhistorische context – verzuiling, postmodernisme, commercialisering, etc. – en de autonomie van de literatuurkritiek van invloed waren op de steedse gelijkwaardigere verhouding tussen de criticus en diens veronderstelde lezer.