Percepties van gemeentelijke professionals op inclusieve communicatie

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aanleiding: Voor publieke organisaties zoals gemeenten kan het een grote opgave vormen om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de gemeente ervaren dat ze erbij horen. Gemeenten hebben binnen hun verzorgingsgebied te maken met een divers publiek door verschillen in onder andere etniciteit, religie, seksuele geaardheid of een handicap. Inclusieve communicatie is van belang om alle inwoners zo goed mogelijk te bereiken. Doel- en vraagstelling: Vanwege de bestaande onduidelijkheid rondom inclusieve communicatie is het doel van het onderzoek om meer inzicht te bieden in, en bij te dragen aan, het conceptualiseren van inclusieve communicatie. De centrale vraagstelling luidt: Hoe percipiëren professionals werkzaam bij gemeentelijke overheden inclusieve communicatie en wat zien zij als randvoorwaarden? Methode: Voor het beantwoorden van de centrale vraagstelling zijn semi gestructureerde interviews afgenomen bij zes medewerkers van gemeente X. Eén interview is toegevoegd aan de dataset en is afkomstig van eerder onderzoek bij gemeente Y. Allereerst zijn open codes gegeven aan de data. Vervolgens zijn alle vier de onderzoekers bij elkaar gekomen om axiale codes toe te kennen aan de data. De laatste stap was selectief coderen waarbij is geprobeerd verbanden te vinden tussen de gekozen citaten en overkoepelende thema’s. Resultaten: Terugkerende thema’s op het gebied van inclusie en inclusieve communicatie zijn: je gehoord voelen, een gelijke behandeling, niemand buitensluiten, rekening houden met een ander en zoveel mogelijk mensen bereiken. Een opvallend verschil in perceptie is te vinden tussen de volgende twee uitspraken. Eén uitspraak betoogt dat rekening dient te worden gehouden met verschillen tussen mensen, terwijl de andere uitspraak juist aangeeft dat wanneer je verschillen gaat maken je niet inclusief te werk gaat. Discussie: Dit verschil in perceptie kan een gevolg zijn van een verschil in denkhouding. Door uit te gaan van verschillen tussen mensen wordt gedacht vanuit een oogpunt van diversiteit. De tegenhanger hiervan is intersectioneel denken, wat kan helpen om minder in doelgroepen te denken. Conclusie: Inclusieve communicatie is communicatie waarbij: zoveel mogelijk mensen bereikt worden, niemand wordt uitgesloten en zoveel mogelijk mensen zich gehoord voelen. Randvoorwaarden voor inclusief communiceren zijn: betrokkenheid en input van inwoners en bewustzijn van het belang van inclusief communiceren bij de gemeentelijke professionals.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren